Phần mềm chuyên ngành miễn phí

Từ điển môi trường Anh Việt, Việt Anh, Anh Anh

<p>M&ocirc;i trường l&agrave; một tổ hợp c&aacute;c yếu tố b&ecirc;n ngo&agrave;i của một hệ thống n&agrave;o đ&oacute;. Ch&uacute;ng t&aacute;c động l&ecirc;n hệ thống n&agrave;y v&agrave; x&aacute;c định xu hướng v&agrave; t&igrave;nh trạng tồn tại của n&oacute;. M&ocirc;i trường c&oacute; thể coi l&agrave; một tập hợp, trong đ&oacute; hệ thống đang xem x&eacute;t l&agrave; một tập hợp con. M&ocirc;i trường của một hệ thống đang xem x&eacute;t cần phải c&oacute; t&iacute;nh tương t&aacute;c với hệ thống đ&oacute;.</p>
<p>N&oacute;i chung, m&ocirc;i trường của một kh&aacute;ch thể bao gồm c&aacute;c vật chất, điều kiện ho&agrave;n cảnh, c&aacute;c đối tượng kh&aacute;c hay c&aacute;c điều kiện n&agrave;o đ&oacute; m&agrave; ch&uacute;ng bao quanh kh&aacute;ch thể n&agrave;y hay c&aacute;c hoạt động của kh&aacute;ch thể diễn ra trong ch&uacute;ng.<br />

Download (tai ve)

Advertisements

August 17, 2008 Posted by | Từ điển chuyên ngành | , , , , , , , | Leave a comment

Từ điển Sinh học Anh Việt, Việt Anh, Anh Anh

Sinh học l&agrave; khoa học về sự sống (bắt nguồn từ Hy Lạp bios l&agrave; sự sống, v&agrave; logos l&agrave; m&ocirc;n học). N&oacute; mi&ecirc;u tả những đặc điểm v&agrave; tập t&iacute;nh của sinh vật, c&aacute;ch thức c&aacute;c c&aacute; thể v&agrave; lo&agrave;i tồn tại, v&agrave; những t&aacute;c động qua lại lẫn nhau v&agrave; với m&ocirc;i trường.</p>
<p>Sinh học bao h&agrave;m nhiều ng&agrave;nh học kh&aacute;c nhau được x&acirc;y dựng dựa tr&ecirc;n những nguy&ecirc;n l&yacute; ri&ecirc;ng. C&aacute;c m&ocirc;n học n&agrave;y c&oacute; mối quan hệ qua lại với nhau, gi&uacute;p ta hiểu về sự sống với c&aacute;c mức độ, phạm vi kh&aacute;c nhau.</p>

Download (Tai ve)

August 17, 2008 Posted by | Từ điển chuyên ngành | , , , , , , , , | Leave a comment

Từ điển Vật Lý Anh Việt, Việt Anh

Vật l&yacute; học l&agrave; ng&agrave;nh khoa học nghi&ecirc;n cứu về c&aacute;c quy luật vận động của tự nhi&ecirc;n, từ thang vi m&ocirc; (c&aacute;c hạt cấu tạo n&ecirc;n vật chất) cho đến thang vĩ m&ocirc; (c&aacute;c h&agrave;nh tinh, thi&ecirc;n h&agrave; v&agrave; vũ trụ). Trong tiếng Anh, từ vật l&yacute; (physics) bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp &phi;ύ&sigma;&iota;&sigmaf; (phusis) c&oacute; nghĩa l&agrave; tự nhi&ecirc;n v&agrave; &phi;&upsilon;&sigma;&iota;&kappa;ό&sigmaf; (phusikos) l&agrave; thuộc về tự nhi&ecirc;n. Đối tượng nghi&ecirc;n cứu ch&iacute;nh của vật l&yacute; hiện nay bao gồm vật chất, năng lượng, kh&ocirc;ng gian v&agrave; thời gian.</p>
<p>Vật l&yacute; c&ograve;n được xem l&agrave; ng&agrave;nh khoa học cơ bản bởi v&igrave; c&aacute;c định luật vật l&yacute; chi phối tất cả c&aacute;c ng&agrave;nh khoa học tự nhi&ecirc;n kh&aacute;c. Điều n&agrave;y c&oacute; nghĩa l&agrave; những ng&agrave;nh khoa học tự nhi&ecirc;n như sinh học, h&oacute;a học, địa l&yacute; học… chỉ nghi&ecirc;n cứu từng phần cụ thể của tự nhi&ecirc;n v&agrave; đều phải tu&acirc;n thủ c&aacute;c định luật vật l&yacute;. V&iacute; dụ, t&iacute;nh chất ho&aacute; học của c&aacute;c chất đều bị chi phối bởi c&aacute;c định luật vật l&yacute; về cơ học lượng tử, nhiệt động lực học v&agrave; điện từ học.</p>

Download (Tai ve)

August 17, 2008 Posted by | Từ điển chuyên ngành | , , , , , , , | Leave a comment

Từ điển hóa học Việt Anh, Anh Việt miễn phí

<p>H&oacute;a học ph&aacute;t triển từ giả kim thuật, đ&atilde; được thực h&agrave;nh từ h&agrave;ng ng&agrave;n năm trước ở Trung Hoa, Ch&acirc;u &Acirc;u v&agrave; Ấn Độ.</p>
<p>Khoa giả kim thuật nghi&ecirc;n cứu về vật chất, nhưng thế giới của những nh&agrave; giả kim thuật đều dựa tr&ecirc;n kinh nghiệm thực tế v&agrave; c&ocirc;ng thức bắt nguồn từ thực h&agrave;nh chứ kh&ocirc;ng dựa v&agrave;o những nghi&ecirc;n cứu khoa học. Mục đ&iacute;ch của họ l&agrave; một chất gọi l&agrave; &quot;H&ograve;n đ&aacute; th&ocirc;ng minh&quot; d&ugrave;ng để biến đổi những chất như ch&igrave; th&agrave;nh v&agrave;ng. C&aacute;c nh&agrave; giả kim thuật đ&atilde; tiến h&agrave;nh rất nhiều th&iacute; nghiệm để t&igrave;m ra chất n&agrave;y qua đ&oacute; họ đ&atilde; ph&aacute;t triển nhiều dụng cụ m&agrave; ng&agrave;y nay vẫn c&ograve;n được sử dụng trong kỹ thuật h&oacute;a học.</p>

Download (Tai ve)

August 17, 2008 Posted by | Từ điển chuyên ngành | , , , , , , , , , | Leave a comment

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

August 17, 2008 Posted by | Từ điển chuyên ngành | 1 Comment