Phần mềm chuyên ngành miễn phí

Từ điển Sinh học Anh Việt, Việt Anh, Anh Anh

Sinh học l&agrave; khoa học về sự sống (bắt nguồn từ Hy Lạp bios l&agrave; sự sống, v&agrave; logos l&agrave; m&ocirc;n học). N&oacute; mi&ecirc;u tả những đặc điểm v&agrave; tập t&iacute;nh của sinh vật, c&aacute;ch thức c&aacute;c c&aacute; thể v&agrave; lo&agrave;i tồn tại, v&agrave; những t&aacute;c động qua lại lẫn nhau v&agrave; với m&ocirc;i trường.</p>
<p>Sinh học bao h&agrave;m nhiều ng&agrave;nh học kh&aacute;c nhau được x&acirc;y dựng dựa tr&ecirc;n những nguy&ecirc;n l&yacute; ri&ecirc;ng. C&aacute;c m&ocirc;n học n&agrave;y c&oacute; mối quan hệ qua lại với nhau, gi&uacute;p ta hiểu về sự sống với c&aacute;c mức độ, phạm vi kh&aacute;c nhau.</p>

Download (Tai ve)

Advertisements

August 17, 2008 - Posted by | Từ điển chuyên ngành | , , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: