Phần mềm chuyên ngành miễn phí

Từ điển môi trường Anh Việt, Việt Anh, Anh Anh

<p>M&ocirc;i trường l&agrave; một tổ hợp c&aacute;c yếu tố b&ecirc;n ngo&agrave;i của một hệ thống n&agrave;o đ&oacute;. Ch&uacute;ng t&aacute;c động l&ecirc;n hệ thống n&agrave;y v&agrave; x&aacute;c định xu hướng v&agrave; t&igrave;nh trạng tồn tại của n&oacute;. M&ocirc;i trường c&oacute; thể coi l&agrave; một tập hợp, trong đ&oacute; hệ thống đang xem x&eacute;t l&agrave; một tập hợp con. M&ocirc;i trường của một hệ thống đang xem x&eacute;t cần phải c&oacute; t&iacute;nh tương t&aacute;c với hệ thống đ&oacute;.</p>
<p>N&oacute;i chung, m&ocirc;i trường của một kh&aacute;ch thể bao gồm c&aacute;c vật chất, điều kiện ho&agrave;n cảnh, c&aacute;c đối tượng kh&aacute;c hay c&aacute;c điều kiện n&agrave;o đ&oacute; m&agrave; ch&uacute;ng bao quanh kh&aacute;ch thể n&agrave;y hay c&aacute;c hoạt động của kh&aacute;ch thể diễn ra trong ch&uacute;ng.<br />

Download (tai ve)

Advertisements

August 17, 2008 - Posted by | Từ điển chuyên ngành | , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: