Phần mềm chuyên ngành miễn phí

Từ điển hóa học Việt Anh, Anh Việt miễn phí

<p>H&oacute;a học ph&aacute;t triển từ giả kim thuật, đ&atilde; được thực h&agrave;nh từ h&agrave;ng ng&agrave;n năm trước ở Trung Hoa, Ch&acirc;u &Acirc;u v&agrave; Ấn Độ.</p>
<p>Khoa giả kim thuật nghi&ecirc;n cứu về vật chất, nhưng thế giới của những nh&agrave; giả kim thuật đều dựa tr&ecirc;n kinh nghiệm thực tế v&agrave; c&ocirc;ng thức bắt nguồn từ thực h&agrave;nh chứ kh&ocirc;ng dựa v&agrave;o những nghi&ecirc;n cứu khoa học. Mục đ&iacute;ch của họ l&agrave; một chất gọi l&agrave; &quot;H&ograve;n đ&aacute; th&ocirc;ng minh&quot; d&ugrave;ng để biến đổi những chất như ch&igrave; th&agrave;nh v&agrave;ng. C&aacute;c nh&agrave; giả kim thuật đ&atilde; tiến h&agrave;nh rất nhiều th&iacute; nghiệm để t&igrave;m ra chất n&agrave;y qua đ&oacute; họ đ&atilde; ph&aacute;t triển nhiều dụng cụ m&agrave; ng&agrave;y nay vẫn c&ograve;n được sử dụng trong kỹ thuật h&oacute;a học.</p>

Download (Tai ve)

Advertisements

August 17, 2008 - Posted by | Từ điển chuyên ngành | , , , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: